آشنایی با شاخص گوارایی و سلامت و ارزیابی کیفی آب ها

آشنایی با شاخص گوارایی و سلامت HASHIMOTO و استفاده از آن در ارزیابی کیفی آب ها

بر اساس این مدل ار ارزیابی کیفی آب که توسط HASHIMOTO مورد استفاده قرار میگیرد، میتوان وضعیت یک نمونه آب در دو سر فصل گوارایی یا طعم و سلامت ارزیابی نمود . در شاخص طعم آنچه مورد ارزیاب یو بررسی قرار میگیرد توازن کاتیونی  و  انیونی میان پارامتر هایی چون : so4 ، mg ،  sio2 ، K ، ca می باشد، در این ارزیابی نسبت مجموع غلظت سه پارامتر  sio2،  K ، ca به مجموع غلظت  Mg و So4 بررسی میگردد ، بر اساس این شاخص مولفه های  sio2 ، K ، ca موجب مطلوبیت گوارایی آب و دو مولفه  So4 و mg موجب کاهش گوارایی می شوند.

از طرفی شاخصی تحت عنوان water index of health نیز جهت ارزیابی کیفی اب در سر فصل سلامت در نظر گرفته شد که انچه در این شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد حضور مقادیر مطلوب از کاتیون ca با توجه به نقش اساسی این پارامتر در پوکی استخوان و از آن مهمتر در عملکرد ماهیچه قلب می باشد ، از طرفی در این ازیابی غلظت سدیم نیز به عنوان شاخصی در ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرد و دلیل این امر نقش منفی این پارامتر در تصلب شرائین می باشد.

تمامی ارزیابی های گفته شده برای آبهایی در نظر گرفته می شوند که از کیفییت اولیه و استاندارد اولیه آب برخوردار باشند.

شاخص گوارایی آب
شاخص سلامت آب