فرم استخدام در شرکت آب معدنی کرست

لیست کد واحد های شغلی مورد نیاز مجموعه

برای دریافت کد واحد شغلیه مورد نظر اینجا کلیک کنید

نام پدر *

کد ملی *

تاریخ تولد *

محل تولد *

ایمیل *

تعداد فرزندان

وضعیت خدمت وظیفه *کد واحد شغلی مورد نظر *تسلط به زبان خارجی

خوبمتوسطعالیسوابق تحصیلی کلاسیک *

دوره های تخصصی کلاسیک

سوابق کاری

سایر مهارتهای تخصصی و فنی که در آنها مهارت لازمه را دارید

میزان حقوق درخواستی *

آپلود فایل رزومه